Πρόσκληση για την υποβολή Προσφορών για Μεταφορά Μαθητών

0

Όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών στην Αμοργό για τη σχολική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 έως Ιουνίου 2020, των διαδρομών σύμφωνα με τον πίνακα του αρχείου που επισυνάπτεται, μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυξης με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76360/2019, όπου μπορούν να αντλήσουν την διαδικασία με την οποία θα υποβάλουν την Οικονομική προσφορά τους. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορέων η εγγυητική επιστολής συμμετοχής αναγράφεται στην τελευταία στήλη του επισυναπτόμενου πίνακα της παρούσας πρόσκλησης.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 25-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των οικονομικών προσφορών θα είναι η 01-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση θα γίνει στις 4-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τον πίνακα των διαδρομών εδώ.