Ξεκίνησε η ενεργοποίηση του νέου δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Θολαρίων, Όρμου και Ποταμού

121

Ξεκίνησε η ενεργοποίηση του νέου δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Θολαρίων, Όρμου και Ποταμού ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του νέου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Λαγκάδας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού. 


Παρακαλούμε όσοι δε διαθέτουν ήδη σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο νέο δίκτυο, να προσέλθουν στο Δήμο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Ειδικά οι κάτοικοι του οικισμού Λαγκάδας πρέπει να προσέλθουν άμεσα, μέχρι 31/01/2022 προκειμένου οι αιτήσεις τους να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή του έργου.

Οι αιτήσεις για νέα σύνδεση ακινήτου στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης συμπληρώνονται/υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή εκπροσώπους αυτών με επίδειξη εξουσιοδοτικού εγγράφου και συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

Α)Αντίγραφο οικοδομικής άδειας για ακίνητα μεταγενέστερα του 1977 ή Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του ιδιοκτήτη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι «το ακίνητο για το οποίο αιτείται σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης προϋφίσταται του 1977»

Β)Τίτλος ιδιοκτησίας του υπό σύνδεση ακινήτου ή Υ.Δ. του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (σε περίπτωση περισσότερων του ενός, ιδιοκτητών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι «έχει πλήρη νομή και κυριότητα του ακινήτου του οποίου αιτείται σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης»

Γ) Δημοτική ενημερότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους)

Δ) Εξουσιοδότηση (μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης και συνοδευτικών εγγράφων από εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη)

Ε) Απόσπασμα χάρτη Κτηματολογίου με τη θέση του ακινήτου μόνο για τα εκτός οικισμού ευρισκόμενα ακίνητα (δύναται να

εκτυπωθεί και στο Δήμο με τη βοήθεια υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν υπόδειξης από τον ιδιοκτήτη της θέσης του ακινήτου, σε χάρτη του Κτηματολογίου σε οθόνη υπολογιστή)

-Τα έντυπα των αιτήσεων είναι συγκεκριμένα και δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.) του Δήμου.
-Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να δοθούν στους αιτούντες επίσης από την Τ.Υ. του Δήμου, όπου εφόσον τις συμπληρώσουν ενώπιον δημοτικού υπαλλήλου και επιδείξουν την ταυτότητά τους, δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

▫️Για σχετικές διευκρινήσεις και τυχόν ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω εντύπων (αίτηση, Υ.Δ.) μέσω e-mail, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ.:22853-60232 (Ε. Πρέκα)