Μεγάλοι κίνδυνοι εκ κατολισθήσεων απειλούν την Χοζοβιώτισσα: Προτάσεις προστασίας

84

Του Μιχαήλ Στρατουδάκη:

Άμεση  αποδεικνύεται η ανάγκη της λήψεως προστατευτικών μέτρων από κατολισθήσεις στην Ιεράν Μονήν Χοζοβιωτίσσης Αμοργού.  Πρόκειται για Μνημείον παγκοσμίου  θαυμασμού και είναι το μοναδικόν σ’ ολόκληρον τον Κόσμον από πλευράς Θέας και Αρχιτεκτονικής. Είναι έργον το οποίον σήμερα δεν κατασκευάζεται παρά την τεραστίαν πρόοδον της Τεχνολογίας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο Παρθενώνας κατασκευάζεται εκ νέου η Μονή Χοζοβιωτίσσης όμως ΟΧΙ!!!

Το Θαυμαστόν αυτόν Κτήριον υπόκειται στους  αμέσους κινδύνους εκ των υπερκειμένων απορρώγων βράχων, οι οποίοι  με τις βροχές «ξεκολλούν» και πίπτουν προς τα κάτω όπου βρίσκεται το Οικοδόμημα. ΄Εχουν πέσει πολλάκις ογκώδεις βράχοι και έχουν προκαλέσει ζημιές στο κτήριον του.  Προσφάτως στις 29 Μαρτίου και την ώραν του Μεγάλου Αποδείπνου κατέπεσαν τεράστιοι όγκοι βράχων και προξένησαν μεγάλες καταστροφές στο κτήριον της Μονής. ΄Ενας εξ αυτών απέκοψε στα δύο την λιθίνην κλίμακα εισόδου με αποτέλεσμα η είσοδος και έξοδος σ’ αυτό να είναι αδύνατη και προβληματική με τις προσωρινές πρόχειρες βελτιώσεις. Βράχοι προξένησαν ζημιές  και σε άλλα σημεία του Κτηρίου.

Επειδή τα καιρικά φαινόμενα συνωδά  των επιδεινουμένων κλιματικών αλλαγών θα είναι στο εξής όλον και περισσότερον  εντονότερα, προτείνομεν να ληφθούν αμεσότατα μέτρα για προστασίαν του Μνημείου από τις κατολισθήσεις. Δεν είμεθα ειδικοί για τον τρόπον που θα χρησιμοποιηθεί όμως εκθέτομεν τις απλές σκέψεις μας.

Πρώτον:  Στο σημείον που τελειώνει ο υπερκείμενος κάθετος βράχος, προς το βουνό και την αμαξιτήν οδόν να κτισθεί τοιχείον ύψους περίπου πενήντα (50) εκατοστών και μήκους τόσου ώστε να προεξέχει του οικοδομήματος κατά είκοσι (20) μέτρα από τα άκρα του. Περίπου συνολικώς 100 μέτρα. Το ανάχωμα αυτό θα εμποδίζει τα ρέοντα εκ του Βουνού ύδατα να κατευθύνονται προς το Κτήριον της Μονής.  Αν γίνει αυτόν τα βράχια θα προσβάλλονται μόνον από τα όμβρια ύδατα και ο κίνδυνος να ξεκολλήσουν θα είναι μικρότερος. Η δαπάνη  δεν είναι μεγάλη και μπορεί να το κατασκευάσει ο Δήμος η ιδία η Μονή ή από κοινού.

Δεύτερον: Αν είναι εφικτόν τεχνικώς με μεγίστην σκαλωσιάν και ειδικούς επιστήμονες να ελεχθούν  τα ετοιμόρροπα μικρά τεμάχια βράχων και να αποκολληθούν. Εις δε τα μεγάλα, όπου  υπάρχουν κενά μεταξύ των, να συναρμολογηθούν με τσιμέντον ταχείας πήξεως ή άλλως πως.

Τρίτον: Αν κρίνεται σκόπιμον να τοποθετηθεί ισχυρόν πλέγμα εκ σύρματος για παροχήν προστασίας.

Τα δύο τελευταία είναι αρκετά δαπανηρά και δύσκολα στην εφαρμογήν λόγω του αποτόμου των βράχων, του δυσβάτου της ανόδου των υλικών κοντά στην Μονήν, δεδομένου ότι δεν πλησιάζει αυτοκίνητον. Αν  είχαν φτιάξει τον δρόμον από τα Χάλαρα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Αυτήν την στιγμήν έχει άμεσην προτεραιότητα η απόφαση προστασίας της Μονής από τους βράχους. Πρέπει να εξευρεθεί το αναγκαίον ποσόν το οποίον σίγουρα θα είναι  υψηλόν. Οι πάντες πρέπει να κινηθούν προς την  κατεύθυνση αυτήν. Η Ηγεσία της Μονής,  η Μητρόπολη Θήρας Αμοργού και Νήσων, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, οι όντες και οι υποψήφιοι Βουλευτές των Κυκλάδων, (αν δεν ασχοληθούν με το θέμα δεν πρέπει να τολμήσουν να ζητήσουν ψήφους), το Υπουργείον Παιδείας, το Υπουργείον Πολιτισμού, το Υπουργείον Τουρισμού, τα Ελληνικά ΜΜΕ τα οποία δυστυχώς δεν ανέφεραν «λέξη» για το επικίνδυνον αυτόν συμβάν. Προέχουν βλέπετε, τα πάσης μορφής εγκλήματα και,  τα νέα της τουρκίας γι’ αυτά!! Τα Αμοργιανά Σωματεία πρέπει σε πανστρατιά από τώρα να κινηθούν για την μέριμνα αυτού του φαινομένου και την άμεση διευθέτησή του. Είναι εξόχως σημαντικόν και κάθε καθυστέρηση εγκυμονεί μεγίστους κινδύνους.

Η σταθεροποίηση των υπερκειμένων  επικινδύνων βράχων στην Μονήν Χοζοβιωτίσσης είναι άκρως επιτακτική και επείγουσα. Έλληνες γρηγορείτε!!!!! 

Μιχαήλ Στρατουδάκης